• 1 Postanowienia ogólne
 1. Działający pod adresem http://www.ediag.pl sklep internetowy, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez Wydawnictwo Nimfa Natalia Muszyńska, ul. Kępa 1, 41-219 Sosnowiec, NIP: 644-351-50-19, mail: mok@ediag.pl,
 2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
 3. Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem http://www.ediag.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez podmiot prowadzący platformę;
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
 5. Konsument– Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
 6. Dni robocze– wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 7. Czas realizacji zamówienia– czas, w jakim podmiot skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
 8. Newsletter– gazetka (elektroniczna) w której znajdują się oferty oraz promocje podmiotu. Wydawana periodycznie w formie elektronicznej, za zgodą użytkownika.
 9. Baza Sklepu Internetowego– baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.
 10. Koszyk– element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
 11. Strona produktowa– strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
 12. Uruchomienie linku– naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości email.
 • 2 Składanie zamówień
 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.ediag.pl Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu (opcjonalnie), składa zamówienie, wskazując na Stronie produktowej produktu, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w zakładce „Koszyk” wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 2. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:
  1. zamawiany towar i rozmiar produktu, jeżeli produkt oferowany jest w różnych rozmiarach;
  2. adres, na jaki ma być dostarczony towar;
  3. sposób dostawy;
  4. sposób płatności.
 3. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Złóż zamówienie”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z Wydawnictwem Nimfa umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 4. Na adres email wskazany Wydawnictwo Nimfa wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.
 5. Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych produktów.
 • 3. Ceny towarów
 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.ediag.plli oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  2. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
 3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie Koszyk, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz §4).
 5. Wydawnictwo Nimfa zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 6. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 7. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej http://www.ediag.pl
 • 4. Formy płatności i dostawy
 1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
  1. Gotówką (tzw. przesyłka pobraniowa) w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki; odbioru osobistego w siedzibie firmy,
  2. Przelewem szybkim
  3. zwykłym przelewem na rachunek bankowy
 2. Wydawnictwo Nimfa umożliwi dokonywanie płatności elektronicznych za zamówione produkty za pomocą system oferowanego przez Dotpay – Spółka Akcyjna pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie
 3. W przypadku gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 3 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.
 4. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej Inpost.
 5. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z przedstawicielem Wydawnictwa Nimfa mailowo, na adres: sklep@ddcd.pl w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.
 • 5. Realizacja zamówień
 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
 2. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu oraz jeden dzień przed premierą(jeżeli chodzi o płytę).
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta zamówienia.
 4. Jeżeli Wydawnictwo Nimfa nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
 • 6. Wymiana towaru
 1. W celu dokonania wymiany towaru/towarów Klient zobowiązany jest w pierwszej kolejności, złożyć nowe zamówienie, w którym wskazany zostanie towar na wymianę. Zamówienie złożyć należy bezpośrednio na stronie http://www.ediag.pl W odpowiedzi Klient otrzyma mail stanowiący potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 2. Wydawnictwo Nimfa realizuje wymianę wyłącznie jednokrotnie w terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru objętego umową wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem wymiany.
 3. Jeśli Towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest droższy od Towaru wymienianego, wpłaty różnicy ceny Klient dokonuje na rachunek bankowy, który został wskazany Klientowi w e-mailu stanowiącym potwierdzenie złożenia zamówienia. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. W przypadku gdy rachunek bankowy Wydawnictwa Nimfa nie zostanie uznany kwotą stanowiącą różnicę ceny w ciągu 3 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia wymiana nie zostanie zrealizowana.
 4. Jeśli Towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest tańszy od wymienianego, Wydawnictwo Nimfa w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru podlegającego wymianie zwróci Klientowi różnicę w cenie. Kwota odpowiadająca różnicy w cenie zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wskazany w Formularzu Wymiany.
 5. Koszt przesłania do Wydawnictwa Nimfa wymienianego towaru pokrywa Klient.
 6. Koszt przesłania towaru po dokonanej wymianie pokrywa Wydawnictwo Nimfa.
 • 7. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)
 1. Reklamacje należy składać na adres: Wydawnictwo Nimfa Natalia Muszyńska, ul. Kępa 1, 41-219 Sosnowiec.
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Wydawnictwa Nimfa reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: http://ddcd.pl/form_reklamacji/
  Wydawnictwo Nimfa rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.
 3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Wydawnictwo Nimfa naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 • 8. Prawo do odstąpienia od umowy / Zwrot produktów
 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobowiązany jest sporządzić i przesłać do nas, czyli WYDAWNICTWA NIMFA, na adres Wydawnictwo Nimfa Natalia Muszyńska, ul. Kępa 1, 41-219 Sosnowiec stosowne, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 2. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie.
 3. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres wskazany w §1 pkt 1) regulaminu.
 • 9. Dane osobowe
 1. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Przedsiębiorcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w naszym sklepie. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 • 10. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 2. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Wydawnictwo Nimfa w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 3. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 04.10.2018 r.
 5. Niniejszy Regulamin jest własnością Wydawnictwa Nimfa z siedzibą ul. Kępa 1, 41-219 Sosnowiec